Απολογιστικά Στοιχεία Διανομών

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των διανομών της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι ωφελούμενες οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν, το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε διανομή, οι ημερομηνίες των διανομών ανά δήμο, τα προϊόντα που διανεμήθηκαν.